www.thanatthicharesort.com  
 
 
 
 

ไร่องุ่นของเรามีหลากหลายสายพันธุ์
เช่น พันธุ์ไวท์มาลากา พันธุ์เบล็คโอปอล
พันธุ์คาร์ดินัล ซึ่งองุ่นของเราได้รับรางวั

ชนะที่ 1
พันธุ์ไวท์
มาลากาในงานเกษตร
และของดี
อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2554
และ 2555 และเราอยากเชิญชวน
ทุกท่านมาสั
มผัสรสหวานขององุ่น
พันธุ์ไวท์
มาลากาที่ได้รับรางวัลทั้งสองปีซ้อน
ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม
ของทุกปี

 
 
 
 

 
Type
Name
Tel
Night Person
Email
 
 
 
 
 
 
web stats service from statcounter
THANATTHICHABURI LAKE RESORT & SPA
165 Moo 5 Nongyapong, Nongyapong, Phetchaburi, Thailand
Tel: +66(0)3249 4202. Fax: +66(0)3249 4203. Email : FOTNTCRESORT@GMAIL.COM
Tel: +66(0)2935 5004. Fax: +66(0)2935 5010. Email : rsvn.tntcresort@gmail.com (ติดต่องานสัมมนา)

Website : www.thanatthicharesort.com